วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ส.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อเสื้อเพื่อฝึกอบรมโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมูที่ 6 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิ หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล
17 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล
12 ก.พ. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest