วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 เม.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้
29 เม.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้
20 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สัญญาณไฟกระพริบ ไฟเรน กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสีเสียด
9 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 ตำบลห้วยสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกผสม หมู่ที่ 6 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
25 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านห้วยสีเสียด คุ้มวัดไพรสณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
18 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อตลับหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest