วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อนมโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสีเสียด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ โรงเรียนวังน้ำพุ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านวังน้พุ ร.ร.บ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านกำนัน หมูที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู
3 พ.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนาม ผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม
3 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านกำนัน หมูที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านวังน้พุ ร.ร.บ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านวังน้พุ ร.ร.บ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านวังน้พุ ร.ร.บ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
29 เม.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Share on Line
Share on Pinterest