วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อิมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดศรีจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ถนนสายบ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านส.อบต.บุญเทียบ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 96-002 บ้านห้วยสีเสียด - สายแยกทางหลวง
27 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดศรีจำปาหมู่ที 8 บ้านนาหนองทุ่ม-ถนนสายบ้านใหม่ศรีชมภูหมู่ที่ 7
27 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยสีเสียด-สายแยกทางหลวง
27 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซำไฮ-คุ้มโนนงาม หมู่ที่ 2
27 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านส.อบต.บุญเทียบ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู
27 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อิมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดศรีจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ถนนสายบ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 7
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด.อบต.ห้วยสีเสียด 1,ศพด.อบต.ห้วยสีเสียด 2 ประจำเดือน 17 พ.ค.-9 มิ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อตลับหมึกกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ ร.ร.วังน้ำพุ ร.ร. บ้านนามูลตุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์ผสมเสร็จบรรจุถุง หินคัดพิเศษกับยางแอสฟัลต์ อิมัลชัน ที่ผสมน้ำยางคุณภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่่ไม่ใช่ยาเพื่อใช้ในโครงการคลินิกปศุสัตว์ เกษตร ประมงเคลื่อนที่ ตำบลห้วยสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง

Share on Line
Share on Pinterest