วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อม
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 พร้อมปรับเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 พร้อมปรับเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 พร้อมปรับเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 พร้อมปรับเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 96-002 บ้านห้วยสีเสียด - สายแยกทางหลวง โดยวิธีคัดเลือก
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 96-002 บ้านห้วยสีเสียด - สายแยกทางหลวง โดยวิธีคัดเลือก
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านส.อบต.บุญเทียบ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อิมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดศรีจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ถนนสายบ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าเมรุ หมูที่ 4 บ้านวังเดือนห้า
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าเมรุ หมูที่ 4 บ้านวังเดือนห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซำไฮ-คุ้มโนนงาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซำไฮ-คุ้มโนนงาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าเมรุ หมูที่ 4 บ้านวังเดือนห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest