ชื่อ
: นางลำพูล อุทธบูรณ์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: