ชื่อ
: นายพรชัย ศรีพรรณ์
ตำแหน่ง
: ปลัด อบต.ห้วยสีเสียด
โทรศัพท์
: