ชื่อ
: นางสาวพรสุดา ภาษี
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์
: -