ชื่อ
: นายสวัสดิ์ อ้วนพรมมา
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านวังเดือนห้า (ม.4)
โทรศัพท์
: -