ชื่อ
: นางพรชัย ผลสนอง
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านน้ำพุพัฒนา (ม.3)
โทรศัพท์
: -