ชื่อ
: นายเด่นชัย แถลงกัน
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านห้วยสีเสียด (ม.1)
โทรศัพท์
: -