ชื่อ
: นายภาณุพันธุ์ พลวิเศษ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์
: -