thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
thumbs
นายขวัญประชา สุทธิประภา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

thumbs
นายเอกพล วงษาเภา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
-
thumbs
นางสาวยุพาพร สอนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายภาณุพันธุ์ พลวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-
thumbs
นายพรเทพ ภิญโญฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นายฤหัส กลิ่นฟุ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

thumbs
นายกรงกา เกษทองมา
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest