thumbs
นางสุภาวดี ป้องนาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางสุรีพร ปัตตายะโส
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวธัญชนก อินทสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายเทพพร ซาวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

thumbs
นายวีระพงษ์ บุญปัน
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

thumbs
นางสาวนุชจรี บุตรโยจันโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเงินและบัญชี

thumbs
นางณัฎฐ์กฤตา สร้างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวเกษสุดา ทองบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวพรไพลิน จำปีพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Share on Line
Share on Pinterest