การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง 

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1144

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

http://huaisisiat.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180

O3

อำนาจหน้าที่

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1224

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1224

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

http://huaisisiat.go.th/public/texteditor/data/index/menu/629/

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1575

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1554/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A 

 

http://huaisisiat.go.th/public/

http://huaisisiat.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

2.แสดง Banner Menu กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพนายกและปลัด

O9

Social Network

 

http://huaisisiat.go.th/public/
    
www.facebook.com/huaisisiat

 

    
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 

1.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/datacategory/catid/2/menu/1196/

O11

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1434/menu/1573/page/1

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1611

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1573

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

รอลิงก์

O17

E-Service

 

รอลิงก์

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงแถบเมนู E-Service  ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง เมนูย่อย ในหัวข้อ บริการประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1710/menu/1202/page/1/catid/81

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1709/menu/1202/page/1/catid/81

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1528/menu/1585/page/1

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1529/menu/1585/page/1

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1236

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1238

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1584/menu/1238/page/1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1625/menu/1554/page/1/year/ALL/

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1624/menu/1554/page/1/year/ALL/

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1501/menu/1196/page/1/catid/4

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1503/menu/1196/page/1/catid/4

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/datacategory/catid/70/menu/1570

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1487/menu/1570/page/1/catid/72

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รอลิงก์

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

http://huaisisiat.go.th/public/

http://huaisisiat.go.th/public/complaint/data/index/menu/460

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

http://huaisisiat.go.th/public/

http://huaisisiat.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง Banner Menu ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1733/menu/1611/page/1

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1568

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

รอลิงก์

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1597/menu/1554/page/1/year/ALL/

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1628/menu/1554/page/1/year/ALL/

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1492/menu/1196/page/1/catid/2

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/index/menu/1589

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

http://huaisisiat.go.th/public/list/data/detail/id/1732/menu/1611/page/1

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

รอลิงก์

Share on Line
Share on Pinterest