ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

       ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด  กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2564 

Share on Line
Share on Pinterest