แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ฺBarthel ADL index ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด

Share on Line
Share on Pinterest