กิจกรรมออกพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคโคที่ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิล ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียด ในโครงการคลินิกปศุสัตว์ เกษตร ประมงเคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด ประจำปี 2564

กิจกรรมออกพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคโคที่ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิล  ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียด ในโครงการคลินิกปศุสัตว์ เกษตร ประมงเคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด  ประจำปี  2564

 

วันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2564

         นางสุวรรณี  แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับนายยสินทร ทองสิงห์อยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวงออกพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคโคที่ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิล ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียด ในโครงการคลินิกปศุสัตว์ เกษตร ประมงเคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด ประจำปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest