โครงการส่งเเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563

โครงการส่งเเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563

 

          โครงการส่งเเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยสีเสียด ม.1- ม.8  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยสีเสียด

Share on Line
Share on Pinterest