โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิง ปี 2563

โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิง ปี 2563

 

        โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิง ปี 2563 ของ รพ.สต นามูลตุ่น โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยสีเสียด

Share on Line
Share on Pinterest