โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต นามูลตุ่น ปี  2563

 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต นามูลตุ่น ปี  2563

 

         โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต นามูลตุ่น ปี 2563 โดยได้รับงบการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยสีเสียด 

Share on Line
Share on Pinterest