โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563

 

        โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปี 2563 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยสีเสียด ม.1- ม.8 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยสีเสียด 

Share on Line
Share on Pinterest