กิจกรรมจัดทำ Face shield เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำปี 2563 

กิจกรรมจัดทำ Face shield เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำปี 2563 

 

         กิจกรรม จัดทำ Face shield  เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสีเสียด ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามูลตุ่น และ โรงพยาบาลภูหลวง ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำปี 2563 

Share on Line
Share on Pinterest