โครงการอบรมควบคุม ป้องกัน โรคลัมปีสกิน(Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ภายใต้โครงการ คลินิกปศุสัตว์ เกษตร ประมง เคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด

โครงการอบรมควบคุม ป้องกัน  โรคลัมปีสกิน(Lumpy  skin  disease) ในโค  กระบือ  ภายใต้โครงการ  คลินิกปศุสัตว์  เกษตร  ประมง  เคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอภูหลวง จัดโครงการอบรมควบคุม ป้องกัน  โรคลัมปีสกิน(Lumpy  skin  disease)ในโค  กระบือ  ภายใต้โครงการ  คลินิกปศุสัตว์  เกษตร  ประมง  เคลื่อนที่ตำบลห้วยสีเสียด  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง 8 หมู่บ้าน  จำนวน  40  ราย

Share on Line
Share on Pinterest