กิจกรรม ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด

กิจกรรม ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด

 

วันที่  28 เมษายน  2564  

        นายปิยะชาย  ศรีบุรินทร์ นายอำเภอภูหลวง พร้อมด้วยประมงอำเภอภูหลวง เกษตรอำเภอภูหลวง  ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกส.อบต.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดและพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยสีเสียดร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด  เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวตำบลห้วยสีเสียด โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

Share on Line
Share on Pinterest