ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
โทรศัพท์  042-039819 , 042-039820

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ  2566

     

           ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปี บริบูรณ์แล้ว  แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  2566  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  2506  
หรือเกิดระหว่างวันที่  2  กันยายน  2505  ถึงวันที่  1  กันยายน  2506  
ให้มาลงทะเบียน 
ภายในเดือน ตุลาคม  2564  นี้

 

คุณสมบัติผู้สูงอายุ

    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด หรือ เป็นผู้ที่ย้ายมาใหม่ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน  2564
    3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ / สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

    1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย   (ของผู้สูงอายุ)
    2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ( ที่เป็นปัจจุบัน )   (ของผู้สูงอายุ)
    3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด
สอบถามรายละเอียดได้ที่  042 – 039819 , 042 – 039820
 

ภายในเดือนตุลาคม  2564 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566  นับจนถึงวันที่  1  กันยายน  2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนตุลาคม  2564  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  ที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)


รายละเอียดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    • อายุ  60 – 69 ปี    จะได้รับ  600  บาท
    • อายุ  70 – 79 ปี    จะได้รับ  700  บาท
    • อายุ  80 – 89 ปี    จะได้รับ  800  บาท
    • อายุ  90 ปีขึ้นไป     จะได้รับ  1,000  บาท

มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่  042 – 039819 , 042 – 039820

 

Share on Line
Share on Pinterest