ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพี อาร์ อาร์ เอา (PRRS:Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสุกร

Share on Line
Share on Pinterest