ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Share on Line
Share on Pinterest