ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดศรีจำปา หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ถนนสายบ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ที่ 7

Share on Line
Share on Pinterest