ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ส.อบต.บุญเทียบ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีชมพู

Share on Line
Share on Pinterest